Regulamin – Gorąca Balia

   REGULAMIN JACUZZI

 

1.      Jacuzzi jest obiektem administrowanym przez  ALOHA GLAMP ALEKSANDRA SZAŁAŚNY, zwanym dalej ALOHA. Na terenie jacuzzi obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.

2.      Przed wejściem do pomieszczenia jacuzzi należy zapoznać się z regulaminem. 

3.      Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

4.      Jacuzzi jest po wcześniejszym ustaleniu terminu.

5.      Z jacuzzi nie mogą korzystać dzieci do 10 roku życia oraz osoby poniżej 130 cm wzrostu.

6.      Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.

7.      Przy korzystaniu z pomieszczenia jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzenia, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników ALOHA.

8.      Opłata za korzystanie z jacuzzi naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.

9.      Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wodą.

10.   Wejście oraz zejście do jacuzzi jest dozwolone tylko po schodkach.

11.   Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.

12.   Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.

13.   W jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 8 osób.

14.   Korzystanie z jacuzzi jest dozwolone jedynie w pozycji siedzącej .

15.   Korzystając z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi. W szczególności zabrania się:

 a) Użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób.

 b) Wskakiwania do jacuzzi.

 c) Wpychania osób do wanny jacuzzi.

 d) Wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów.

 e) Zanurzania głowy i twarzy.

 f) Wylewania wody z jacuzzi.

 g) Siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.

 h) Nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

i) Przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej.

16.   Z wanny jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z urządzenia.

17.   Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

18.   Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi osobom chorym na choroby zakaźne, z widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub opatrunkami.

19.   Nie wolno korzystać z wanny jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

20.   Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny  lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi.

21.   W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik.

22.   Za skutki zdrowotne przebywania w jacuzzi ALOHA nie ponosi odpowiedzialności, korzystanie z wanny jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.